Aktuality

Prezentace měřicí kampaně projektu TURBAN a jejích výsledků

15. 12. 2022

Měřicí kampaň projektu TURBAN a její výsledky představila zúčastněným stranám a veřejnosti Petra Bauerová na Konzultačním setkání řešitelů vybraného výzkumného projektu v oblasti adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu dne 15. 12. 2022. Podrobnější informace o setkání jsou na webové stránce Strategie adaptace, prezentace je ke stažení na Portálu ŽP Praha. Videozáznam je k dispozici na Youtube.

Projektová schůzka v Bergenu

30. 9. 2022

Ve dnech 13. – 15. září 2022 se konala druhá schůzka za osobní účasti řešitelů, tentokrát v Bergenu. Setkání se konalo v Nansen Center v Bergenu u norských partnerů projektu.

Na začátku prvního dne se dořešily organizační otázky spojené s projektovým setkáním, většina dne byla však vyčleněna na návštěvy měřicích míst a návštěvu hlavní modelové oblasti okolo Danmarksplass. Následující den byl zasvěcen specializovaným pracovním skupinám, v rámci nichž účastníci setkání prezentovali postupy projektu, diskutovali budoucí řešení a koordinovali vzájemně svoji práci a plány výsledků. V rámci setkání pracovních skupin se uskutečnily tři prezentace kolegů z Nansen Center, kteří představili témata zkoumaná v Centru a související s projektem TURBAN. Setkání splnilo očekávání a pomohlo rozšířit a lépe koordinovat činnosti v rámci projektu. Další setkání je plánováno v Praze na leden/únor 2023.


>>> more
Publikace výsledků projektu

22. 8. 2022

Na otevřené platformě ArcGIS byla vyvořena exeprimentální stránka Web-GIS storymap. Prezentace pomocí map a geograficky umístěných informací přináší informace o projektu populárním stylem vhodným pro širokou veřejnost.

Instalace senzorů kvality ovzduší

14. 7. 2022

Instalace senzorů kvality ovzduší v rámci měřicí kampaně k projektu TURBAN v dopravně zatížených ulicích Sokolská, Legerova a okolí.
Na přelomu května a června 2022 byly za asistence vysokozdvižné plošiny a pověřených technických pracovníků instalovány doplňkové nízkonákladové senzory za účelem měření prostorového rozložení koncentrací částic PM10 a PM2,5 a dále oxidu dusičitého NO2 a ozonu O3 v dopravně zatížených oblastech ulic Legerova, Sokolská a Rumunská na Praze 2.

Projektová schůzka v Praze

30. 6. 2022

Ve dnech 15. – 16. června 2022 se v Praze uskutečnila první osobní projektová schůzka všech členů, včetně kolegů z Norska.

Setkání bylo zahájeno u hlavního příjemce projektu, v Ústavu informatiky AV ČR. První den byl věnovaný prezentacím pokroku a výhledu v jednotlivých dílčích úkolech i dalším úzce spojeným tématům, které vedly k diskusi napříč celým projektem. Druhý den se pod vedením kolegů z Českého hydrometeorologického ústavu konala prohlídka stanovišť senzorů a dalších měřicích zařízení určených k měření kvality ovzduší i meteorologických veličin v dopravně zatížené oblasti ulic Legerova, Sokolská a Rumunská. Odpoledne se všichni členové meetingu sešli na půdě jednoho z partnerů projektu, v ČHMÚ v Komořanech. Zde se řešitelé rozdělili na pracovní skupiny a hlouběji prodiskutovali aktuální pracovní úkoly a další otázky a podněty z předešlého dne. Projektová schůzka byla všemi členy velmi kladně hodnocena, zejména intenzivního sdílení znalostí a rozvíjení myšlenek napříč celým projektem, jaké není možné při online komunikaci. Stejně tak byla velice přínosná osobní prohlídka měřených lokalit a měřicích zařízení všemi členy týmu spojená s odborným popisem principů a podmínek měření členy WP1. To výrazně napomůže k lepšímu využití a správné interpretaci měřených dat v dalších WP. Další osobní setkání projektu je plánované na září 2022 v Bergenu v Norsku.

>>> více
Doprovodné meteorologické měření za použití speciální měřicí techniky

12. 4. 2022

Součástí doprovodné měřicí sítě jsou také nástroje schopné měřit vybrané meteorologické veličiny ve vertikálním profilu nad městem. Mezi tyto nástroje patří pasivní mikrovlnný radiometr (pro měření teplotního profilu), dopplerovský aerosolový lidar (pro měření profilů větru a vrstev aerosolu) a mobilní teleskopický meteorologický stožár určený pro měření teploty, relativní vlhkosti, atmosférického tlaku vzduchu a rychlosti a směru větru v terénu.

Měřicí kampaň pro validaci modelu

21. 3. 2022

V rámci projektu bylo ve vybraných částech Prahy naplánováno doprovodné měření, které bude sloužit k ověření a vylepšení softwarových nástrojů mikroměřítkového modelování meteorologie a kvality ovzduší ve městě (tj. modelování v prostoru o velikosti jednotek metrů).

Shrnutí roku 2021

15. 2. 2022

Projekt TURBAN zkoumá kvalitu ovzduší a tepelný komfort ve městech pomocí modelů s rozlišenou turbulencí na úrovni uličních kaňonů. Práce v roce 2021 se zaměřovaly hlavně na vybudování a kalibraci měřící sítě senzorů v centru Prahy, přípravu a zdokonalování modelu a pomocných modelových nástrojů, podrobný návrh experimentů pro validaci modelu a citlivostní studie včetně návrhu modelových domén a konfigurace modelu a na získávání a zpracování vstupních dat. Abychom sladili náš výzkum a experimenty s hlavními uživateli výsledků, naše plány byly průběžně konzultovány s magistráty zapojených měst a jejich městských částí. I přes komplikace způsobené omezením kvůli Covidu-19, proběhla většina plánovaných činností podle plánu.

Prezentace projektu

2. 12. 2021

Projekt byl prezentován na konzultačním setkání řešitelů vybraných výzkumných projektů v oblasti adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu v prostorách Pražského Inovačního Centra. Účastníci byli seznámeni s náplní a hlavními cíli projektu, připravovanými pracemi v následujících měsících a rozsahu předpokládaných scénářů.

Monitorovací návštěva

12. 10. 2021

V říjnu 2021 se na Ústavu informatiky AV ČR uskutečnila monitorovací návštěva projektu TURBAN. Návštěvy se zúčastnili konzultantky TA ČR Dominika Paclíková a Zuzana Dostálová, hlavní řešitel projektu Jaroslav Resler a členové jeho týmu, a zástupci českých partnerů projektu. Připravena byla prezentace aktuálního stavu realizace projektu, harmonogram plánovaných aktivit a rozdělení těchto aktivit mezi partnery projektu.

Postupně byly detailně představeny všechny dílčí aktivity projektu a práce, které již proběhly:

 • zveřejnění inzerátu na pozici „Junior Developer“ a v rámci výběrového řízení přijetí dvou doktorandů do týmu projektu;
 • nákup technického vybavení pro měření;
 • výběr míst měření;
 • samotné měření letní a zimní (12/2021);
 • na základě návrhu měření byly připraveny konfigurace modelovacích nástrojů a scénářů pro konkrétní podmínky;
 • práce na vlastním modelu i podpůrných modelových nástrojích nezbytných pro efektivní provádění simulací;
 • příprava a testy HPC výpočetních prostředků pro modelování plánovaných simulací;
 • získávání a příprava vstupních dat pro modelové domény a epizody;
 • příprava nástrojů pro vyhodnocování experimentů ověřujících modelové výsledky proti měřením;
 • příprava scénářů jak pro Prahu, tak i pro Bergen, které budou následně publikovány v GIS aplikacích;
 • jednání s potenciálními uživateli výsledků;
 • vytvoření a zprovoznění webových stránek projektu a loga projektu v rámci agregace a šíření výsledků;
 • vydání několika článků související s projektem. Články jsou publikovány ve volném přístupu

Poslední dílčí úkoly projektu - fúze dat a srovnání LES a Gaussových modelů - se budou dle plánu realizovat od roku 2022. Monitorovací návštěva proběhla v pořádku a byla kladně hodnocena.

>>> více
Zahájení projektu

29. 10. 2020

Projekt TURBAN (Turbulent-resolving urban modeling of air quality and thermal comfort – Modelování kvality ovzduší a tepelného komfortu s rozlišenou turbulencí v městském prostředí) byl navržen v rámci první veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací KAPPA.

Tento program je zaměřen na posílení rozvoje znalostí v aplikovaném výzkumu prostřednictvím mezinárodní spolupráce s partnery z ČR a z Norska, Islandu a Lichtenštejnska. Zprostředkovatelem programu v ČR je Technologická agentura ČR. První veřejná soutěž programu proběhla v období 01/2019 – 02/2020, projekt TURBAN v této soutěži uspěl a od 1. 1. 2021 byla zahájena jeho realizace.

Jedná se o tříletý projekt, zaměřený na řešení problematiky turbulentního atmosférického proudění uvnitř městské zástavby a vývoj pokročilých nástrojů k hodnocení tepelného komfortu a kvality ovzduší ve městech. Výsledky projektu bude možné využívat při přípravě opatření pro redukci tepelné zátěže a znečištění ovzduší ve městech.

Hlavním řešitelem projektu je Ústav informatiky Akademie věd ČR, norským partnerem je Nansen Environmental and Remote Sensing Centre v Bergenu. Spoluřešiteli projektu jsou organizace zaměřené na meteorologické modelování a hodnocení kvality ovzduší – Český hydrometeorologický ústav, Katedra fyziky atmosféry na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy a ATEM – Ateliér ekologických modelů, s. r. o. Aplikační část, týkající se výstupů pro potřeby městské správy a územního plánování, je koordinována s Magistrátem hl. m. Prahy, Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Bergen kommune (správou města Bergen), Port of Bergen a zpracovateli územně plánovacích dokumentací.

>>> více