Aktuality

Doprovodné meteorologické měření za použití speciální měřicí techniky

12. 4. 2022

Součástí doprovodné měřicí sítě jsou také nástroje schopné měřit vybrané meteorologické veličiny ve vertikálním profilu nad městem. Mezi tyto nástroje patří pasivní mikrovlnný radiometr (pro měření teplotního profilu), dopplerovský aerosolový lidar (pro měření profilů větru a vrstev aerosolu) a mobilní teleskopický meteorologický stožár určený pro měření teploty, relativní vlhkosti, atmosférického tlaku vzduchu a rychlosti a směru větru v terénu.

Měřicí kampaň pro validaci modelu

21. 3. 2022

V rámci projektu bylo ve vybraných částech Prahy naplánováno doprovodné měření, které bude sloužit k ověření a vylepšení softwarových nástrojů mikroměřítkového modelování meteorologie a kvality ovzduší ve městě (tj. modelování v prostoru o velikosti jednotek metrů).

Shrnutí roku 2021

15. 2. 2022

Projekt TURBAN zkoumá kvalitu ovzduší a tepelný komfort ve městech pomocí modelů s rozlišenou turbulencí na úrovni uličních kaňonů. Práce v roce 2021 se zaměřovaly hlavně na vybudování a kalibraci měřící sítě senzorů v centru Prahy, přípravu a zdokonalování modelu a pomocných modelových nástrojů, podrobný návrh experimentů pro validaci modelu a citlivostní studie včetně návrhu modelových domén a konfigurace modelu a na získávání a zpracování vstupních dat. Abychom sladili náš výzkum a experimenty s hlavními uživateli výsledků, naše plány byly průběžně konzultovány s magistráty zapojených měst a jejich městských částí. I přes komplikace způsobené omezením kvůli Covidu-19, proběhla většina plánovaných činností podle plánu.

Prezentace projektu

2. 12. 2021

Projekt byl prezentován na konzultačním setkání řešitelů vybraných výzkumných projektů v oblasti adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu v prostorách Pražského Inovačního Centra. Účastníci byli seznámeni s náplní a hlavními cíli projektu, připravovanými pracemi v následujících měsících a rozsahu předpokládaných scénářů.

Monitorovací návštěva

12. 10. 2021

V říjnu 2021 se na Ústavu informatiky AV ČR uskutečnila monitorovací návštěva projektu TURBAN. Návštěvy se zúčastnili konzultantky TA ČR Dominika Paclíková a Zuzana Dostálová, hlavní řešitel projektu Jaroslav Resler a členové jeho týmu, a zástupci českých partnerů projektu. Připravena byla prezentace aktuálního stavu realizace projektu, harmonogram plánovaných aktivit a rozdělení těchto aktivit mezi partnery projektu.

Postupně byly detailně představeny všechny dílčí aktivity projektu a práce, které již proběhly:

 • zveřejnění inzerátu na pozici „Junior Developer“ a v rámci výběrového řízení přijetí dvou doktorandů do týmu projektu;
 • nákup technického vybavení pro měření;
 • výběr míst měření;
 • samotné měření letní a zimní (12/2021);
 • na základě návrhu měření byly připraveny konfigurace modelovacích nástrojů a scénářů pro konkrétní podmínky;
 • práce na vlastním modelu i podpůrných modelových nástrojích nezbytných pro efektivní provádění simulací;
 • příprava a testy HPC výpočetních prostředků pro modelování plánovaných simulací;
 • získávání a příprava vstupních dat pro modelové domény a epizody;
 • příprava nástrojů pro vyhodnocování experimentů ověřujících modelové výsledky proti měřením;
 • příprava scénářů jak pro Prahu, tak i pro Bergen, které budou následně publikovány v GIS aplikacích;
 • jednání s potenciálními uživateli výsledků;
 • vytvoření a zprovoznění webových stránek projektu a loga projektu v rámci agregace a šíření výsledků;
 • vydání několika článků související s projektem. Články jsou publikovány ve volném přístupu

Poslední dílčí úkoly projektu - fúze dat a srovnání LES a Gaussových modelů - se budou dle plánu realizovat od roku 2022. Monitorovací návštěva proběhla v pořádku a byla kladně hodnocena.

>>> více
Zahájení projektu

29. 10. 2020

Projekt TURBAN (Turbulent-resolving urban modeling of air quality and thermal comfort – Modelování kvality ovzduší a tepelného komfortu s rozlišenou turbulencí v městském prostředí) byl navržen v rámci první veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací KAPPA.

Tento program je zaměřen na posílení rozvoje znalostí v aplikovaném výzkumu prostřednictvím mezinárodní spolupráce s partnery z ČR a z Norska, Islandu a Lichtenštejnska. Zprostředkovatelem programu v ČR je Technologická agentura ČR. První veřejná soutěž programu proběhla v období 01/2019 – 02/2020, projekt TURBAN v této soutěži uspěl a od 1. 1. 2021 byla zahájena jeho realizace.

Jedná se o tříletý projekt, zaměřený na řešení problematiky turbulentního atmosférického proudění uvnitř městské zástavby a vývoj pokročilých nástrojů k hodnocení tepelného komfortu a kvality ovzduší ve městech. Výsledky projektu bude možné využívat při přípravě opatření pro redukci tepelné zátěže a znečištění ovzduší ve městech.

Hlavním řešitelem projektu je Ústav informatiky Akademie věd ČR, norským partnerem je Nansen Environmental and Remote Sensing Centre v Bergenu. Spoluřešiteli projektu jsou organizace zaměřené na meteorologické modelování a hodnocení kvality ovzduší – Český hydrometeorologický ústav, Katedra fyziky atmosféry na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy a ATEM – Ateliér ekologických modelů, s. r. o. Aplikační část, týkající se výstupů pro potřeby městské správy a územního plánování, je koordinována s Magistrátem hl. m. Prahy, Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Bergen kommune (správou města Bergen), Port of Bergen a zpracovateli územně plánovacích dokumentací.

>>> více